การตัดสินผลงานการประกวดภาพวาด

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                               ด.ช.กฤตยชญ์              มาสม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   ด.ญ.ภูษณิษา              ดิษฐภักดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   ด.ญ.ธนภร                    สิงห์ศรีย์
รางวัลชมเชย                                 ด.ช.เอกภพ                    แซ่ฮ้อ
รางวัลชมเชย                                 ด.ช.สุขนิรันดร์            กาเรือง
รางวัลชมเชย                                 ด.ญ.ทิพานัน                 บุญรอดดิษฐ
รางวัลชมเชย                                 ด.ญ.เกวลิน                  อนันตรนะสาร
รางวัลชมเชย                                 ด.ญ.สิริวิมล                  โพธิ์อุบล
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                                นายพลวัฒน์              สามิดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   นายประเสริฐ             คงบุญวาสน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   นางสาวใบเฟิร์น       กองหาโคตร
รางวัลชมเชย                                  นายณัฐวุฒิ                 ธรรมเรีองฤทธิ์
รางวัลชมเชย                                  นายธนากร                 ขวัญปาก
รางวัลชมเชย                                  นายวรเทพ                 พรมสุรินทร์
รางวัลชมเชย                                  นายธนโชติ                พิลา
รางวัลชมเชย                                  นางสาวณิช                ณ นคร
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                                 นายวิรัตน์                   เอกปัจชา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1   นางสาวณัฐวิกา       บุญอาจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   นายปรัชญา               พลซา
รางวัลชมเชย                                 นายภฤศชัย             หอมช่วงทรัพย์
รางวัลชมเชย                                 นายจักรชัย               เพ็ชรปานกัน
รางวัลชมเชย                                 นายวิชชากร             ต่างกลางกุลชร
รางวัลชมเชย                                 นายสุระศิลป์             เกษสวนจิต
รางวัลชมเชย                                 นางสาววรัญญา       ตันสกุล
ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ                               นายณรงค์ชัย           สิทธิวัฒนาพร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุภชัย                นาทีชัยชนะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นายไพบูลย์             ธรรมเรืองฤทธิ์
รางวัลชมเชย                                 นายจักรพันธ์            หิรัญสาลี
รางวัลชมเชย                                นายไพศาล              พิรัตน์เสาร์
รางวัลชมเชย                                นายจักรกฤษณ์       มูลอินต๊ะ
รางวัลชมเชย                                นายจรัญ                   บุญประเดิม
รางวัลชมเชย                                นายจรัญ                   พานอ่อนตา

ข่าวสาร