• Background Image
  • Background Image
  • Background Image
  • Background Image
  • Background Image

คำแถลงกล่าวในวันเปิดโครงการ
“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” โดยกองทัพบก

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินได้นำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมานั้น กรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก ด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ให้เข้ามา มีส่วนร่วม ในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยปฎิบัติในหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรณรงค์สร้างสรรค์เครือข่ายป้องกันการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสถาบันการศึกษาและควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการแบ่งบันความสุข โดยให้ดาราศิลปินร่วมเขียนข้อความบนโต๊ะเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันความสุขให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลชนบท และส่งไปให้เด็กนักเรียนเหล่านั้น เป็นต้น

สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลของรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประสกนิกรชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภัคดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นของขวัญแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีราช และบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ด้วยการตั้งปณิธานความดี ทำตามปฏิธานที่เริ่มจากตนเองและขยายไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

กองทัพบกได้มีการประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นเครือข่าย และปลุกจิตสำนึกในเรื่องของความรักความสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เลิกขัดแย้งกัน ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้ความร่วมมือกับภาคส่วนราชการ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และสร้างสรรค์จรรโลงให้สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของเรานั้นได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

งานแถลงข่าวเปิดตัว
โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ในปีนี้ กองทัพบก นำโดย พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งความสามัคคี” ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เผยเพื่อสร้างความรักและสามัคคีให้คนไทยในชาติ พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวว่า “โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ต้องการให้คนไทยทั้งชาติพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศ และช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแตกแยกทางความคิดในสังคม และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวต่อไปด้วยคนไทยที่มีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน ความรัก การแบ่งปัน ความสามัคคี รู้สำนึกในหน้าที่ของตนเอง และจงรักภักดีต่อ 3 สถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

30 วาทะจาก 30 ผู้นำความคิด

วาทะ คุณวิกรม กรมดิษฐ์

พบกับ 30 วาทะจาก 30 ผู้นำความคิดที่จะหลอมรวมจิตวิญญาณ แห่งความสามัคคีของคนในชาติเป็นหนึ่ง สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ความรักและความสามัคคี วาทะแห่งความมุ่งมั่นสู่การประสานรอยร้าวของทุกดวงใจ วาทะแห่งความสำเร็จจากกลุ่มผู้นำประเทศ

วาทะปลุกจิตสำนึก

โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๔

“ออกฤทธิ์... คิดดี” การแสดงออกซึ่งการกระทำ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและประเทศชาติ อย่าง ไม่อายที่จะทำ และได้รับการสนับสนุนอย่างชัด เจน ถ้าบุคคลนั้นๆ ได้เป็นต้นแบบแห่งความดี

การแสดงออกซึ่งการกระทำอันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและประเทศชาติอย่างไม่อายที่จะทำ และได้ รับการสนับสนุนอย่างชัดเจน ถ้าบุคคลนั้นๆ ได้เป็นต้นแบบแห่งความดีด้วยแนวคิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมคนไทยบางส่วนที่มีความคิดจาบจ้วง หมิ่นประมาณ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ อัน เป็นที่ยึดเหนียวของ ปวงชนชาวไทย การจัดโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือกลยุทธ์การใช้ “น้ำดี ไล่น้ำเสีย” จึงเกิดขึ้น

หลักแนวคิดดังกล่าว คือ การสร้างมวลชนที่มีความคิดบวกต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการสร้างจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ในระดับมัธยมต้น – ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป

โดยการนำแนวคิดความดี ความกตัญญู และการคิดเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมาเป็นตัวปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมอันถูกโยงแนวหลักพระราชดำริของ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นหลักการในการสร้างความดี และการนึกถึงบุญคุณของ แผ่นดินที่เราชาวไทยได้อยู่อาศัย ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา เราเริ่มสร้างแนวคิดจาก

- ปีที่ ๑ การสร้างผู้นำแนวความคิดของการคิดดีต่อประเทศ
- ปีที่ ๒ เหล่าผู้นำได้สร้างกลุ่มและออกมาแสดงออกในแนวคิดอย่างเป็น รูปธรรม
- ปีที่ ๓ ได้เริ่มขยายกลุ่มแนวคิดลงสู่ภาคส่วนต่างๆ

จนได้กลุ่มและผู้คนที่เห็นด้วยในแนวความคิดแห่งการทำดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินในปีที่ ๔ ที่จะ ถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ เราได้นำเอาความคิดแห่งการทำดี ตอบแทนแผ่นดิน มา “แสดงออก” จากเครือ ข่ายที่เราได้สร้างมา และโดยการสร้างการแสดงออกร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อสนับสนุนแนวความ คิดแห่งความจงรักภักดี และมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังคำที่ว่า “ความดีจะมี พลังเดินหน้าต่อไป ถ้าผู้คนสนับสนุนและมองเห็นความดีของคนทำดี”

Feature Image

การประกวดภาพเขียน ในโครงการ
“ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”
โดยกองทัพบก

นิยาม
“ จิตวิญญาณสามัคคี ทำความดี แด่องค์ราชันย์ ”

วัตถุประสงค์
ในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ Roadmap การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งดำรงไว้ด้วย ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินในปีนี้ ได้จัดโครงการประกวดภาพเขียน โดยต้องการให้งานศิลปะ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกของคนในชาติให้เห็นความสำคัญของความสามัคคี และช่วยสร้างแนวคิดแห่งการนำพาคนไทย จับมือกันข้ามผ่านวิกฤตต่างๆ ด้วยความสามัคคี

กติกาการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน เป็นต้น โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และผลงานดังกล่าวจะต้องสร้างสรรค์มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ซึ่งรวมถึงนิทรรศการออนไลน์

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา
4. ระดับประชาชนทั่วไป

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น โดยการส่งผลงานจะต้องมีขนาดตามประเภทดังต่อไปนี้

  1. ระดับประถมศึกษา ขนาดกระดาษ A4 ขนาด 29.7 x 21 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบรอบตัว 5 เซนติเมตร
  2. ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกระดาษ A3 ขนาด 42 x 29.7 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ เว้นขอบรอบตัว 5 เซนติเมตร
  3. ระดับอุดมศึกษา ขนาดกระดาษหรือวัสดุสำหรับการวาดภาพ A1 ขนาดไม่เกิน 84.1 x 118.4 เซนติเมตร (แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) ถ้าเป็นกระดาษหรือวัสดุแผ่นสามารถติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำเว้นขอบ 7.5 เซนติเมตรรอบตัว ในกรณีเป็น ผ้าใบ canvas ส่งตามขนาดเฟรม A1 ได้ทันที
  4. ระดับประชาชนทั่วไป ขนาดกระดาษหรือวัสดุสำหรับการวาดภาพขนาดไม่เกิน 100 x 150 เซนติเมตร(แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้) สามารถติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำเว้นขอบ 7.5 เซนติเมตรรอบตัว ในกรณีเป็นผ้าใบ canvas ส่งตามขนาดเฟรมข้างต้นได้ทันที

ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องติดป้ายชื่อผลงาน และแนวคิดการสร้างงาน โดยติดป้ายดังกล่าวที่ด้านหลังภาพ หรือแนบมากับตัวภาพ โดยมีความยาวในการอธิบายไม่เกิน 200 คำ

+ ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแห้งสนิท จึงจะได้รับการพิจารณา

เงินรางวัล

ระดับประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ระดับอุดมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ระดับประชาชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่


บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
เลขที่ 1213/466 ซอยลาดพร้าว 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310

ตู้ ปณ.1097 ปณฝ. รามคำแหง กทม 10241
โทรศัพท์ 02-559-0098 มือถือ 082-790-2126


กำหนดการ


- ระยะเวลารับผลงาน วันที่ 25 พ.ค. – 15 ส.ค. 2558
- สามารถดูผลการตัดสินผลงาน ทางเว็บไซต์ และ Facebook

www.thailandwakeup.com และ FB : thailandwakeup


ดาวน์โหลดใบสมัคร


- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- www.facebook/thailandwakeup
- Application : thailandwakeup


ซี่รีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์


" ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" (ภาคพิเศษ) มีทั้งหมด 4ตอน

ตอนที่ 1 หมู่บ้านร่วมใจไม่ร่วมมือ
ตอนที่ 2 สามัคคีคือสำเร็จ
ตอนที่ 3 รวมใจสู้
ตอนที่ 4 รวมพลังสามัคคี

รับชมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำ " ซีรีย์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์" (ภาคพิเศษ)

"เพลงสำนึกแผ่นดิน"